แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 11 11c 002
วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 10.45 น.
     นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และได้เดินทางไปยังโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรีเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานฟาร์มโคนมของสหกรณ์ ฯ และโรงงานผลิตภัณฑ์นม พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายภูวสิษฐ์ บวรธีราเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ผอ.สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ เข้าร่วมต้อนรับ
     สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี ตั้งอยุ่ที่ ม.4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มีผลผลิตจากกิจการหลักคือ โรงสีข้าว และ โรงงานผลิตภัณฑ์นมและฟาร์มโคนม ปัจจุบันโรงงานผลิตภัณฑ์นมรับซื้อน้ำนมจากสมาชิก จำนวน 14 ราย ปริมาณน้ำนม 5.7 ตัน/วัน เพื่อใช้ในการผลิตเป็นนมพลาสเจอร์ไรซ์รสจืด ส่งจำหน่ายตามโครงการอาหารเสริมเพื่อเด็กและเยาวชน(นมโรงเรียน) ในส่วนของฟาร์มโคนม ปัจจุบันมีวัวนมจำนวน 187 ตัว มีแม่รีดจำนวน 76 ตัว ผลิตน้ำนมได้วันละ 670 กก./วัน

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก