2562 11 21 009

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม เผยแพร่ฯ สลก