แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 01 14 010

อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร HACCPเน้นควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ ให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของประเทศคู่ค้าและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ
๑๔ม.ค.๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดพิธีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร HACCP ชั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่นที่ ๓พร้อมด้วย น.สพ.จาตุรนท์ พลราช ปศจ.พระนครศรีอยุธยา, ผู้แทนกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
กรมปศุสัตว์เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ภาคเอกชน และเจ้าหน้ที่ภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(HACCP) ในการผลิตอาหารสัตว์ ไปใช้ในการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ ให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของประเทศคู่ค้าและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ ดังนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาขีดความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ ที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารรวมถึงอาหารสัตว์
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคภายในประทศ ตลอดจนประเทศคู่ค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์และเนื้อสัตว์ ให้ได้รับอาหารสัตว์ที่ปลอดภัย การส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์ของไทย สามารถส่งออกเพื่อนำรายได้เข้าประเทศ ต่อไป
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : ทีมโฆษกกรมปศุสัตว์

เผยแพร่  : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ฯ สลก.