แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 09 03a 002

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) , นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ) , นายจาตุรนต์ พลราช (ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์) , นางพัชรี ทองคำคูณ (ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) , นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา (ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม รก.ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร) , นายวีระสันติ ประทุมพล (ปศุสัตว์จังหวัดตราด) , นายสุรัตน์ ทายิดา (ปศุสัตว์อำเภอเมืองตราด) , นายจิรโรจน์ ระวีวัฒน์ (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด) และผู้แทนจากสำนัก/กอง

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้น ณ วัดโยธานิมิต ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีกำหนดการงาน ดังนี้

วันพฤหัสบดีวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.

พิธีสมโภชและเจริญพระพุทธมนต์องค์พระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์

วันศุกร์วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.45 น.

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563

ทั้งนี้ ในที่ประชุมสรุปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง เร่งดำเนินการให้เรียบร้อย และเร่งแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์