แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

10 11 63d 01

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30​ .

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี ..2564 ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมีผู้เข้าประชุมจาก ผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง​ ​และหน่วยงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศผ่านระบบ conference

การประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงให้หน่วยงานภายของกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ รับทราบถึงแนวทางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ภายใต้หลักเกณฑ์ทางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี ..2564

ในปี .. 2564 รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ได้แบ่งเป็น 5 ประเภทดังนี้ 1) นวัตกรรมการบริการ 2) พัฒนาการบริการ 3) ขยายผลมาตรฐานการบริการ 4) บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ และ5) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

-เกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย นวัตกรรมการบริการและพัฒนาการบริการ

กลุ่มที่ 2 ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ

กลุ่มที่ 3 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ

กลุ่มที่ 4 ประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

มีระดับของรางวัล เป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับดีเด่น (ผลงานที่มีคะแนนรวม 85 คะแนนขึ้นไป) 2) ระดับดี (ผลงานที่มีคะแนน มากกว่า 75 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน)

โดยกำหนดเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน2563 – 15 มกราคม 2564 และประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลฯ ในช่วงเดินกุมภาพันธ์เมษายน ..2564

ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์