กรมปศุสัตว์เร่งดำเนินการขยายพันธุ์สัตว์ให้กับเกษตรกร โดยผลิตสัตว์พันธุ์ดีกว่า 1,830,000 ตัว จำหน่ายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการศูนย์ขยายและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์กว่า 19,000 ราย ในราคาที่ถูกกว่าราคาประกาศกรมปศุสัตว์ 15% หวังลดต้นทุนให้เกษตรกรได้มีสัตว์พันธุ์ดีไว้ขยายพันธุ์ต่อไป

               นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  เผยว่า กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมของประเทศ ทำให้มีเกษตรกรมีความต้องการซื้อพันธุ์สัตว์เป็นจำนวนมาก แต่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ทำให้มียอดการจองพันธุ์สัตว์ล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก กรมปศุสัตว์จึงเร่งดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตสัตว์พันธุ์ดีจำหน่ายให้กับเกษตรกร ในราคาที่ต่ำกว่าราคาประกาศของกรมปศุสัตว์ 15%  เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐและผ่านการอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพด้านการเกษตร เป็นเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพ และเป็นเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์

               นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ทั่วประเทศ 37 แห่ง และศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ 1 แห่ง สามารถผลิตพันธุ์โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ สัตว์ปีก (ไก่ เป็ด นกกระทา ไก่งวง) ซึ่งเป็นสัตว์พันธุ์ดี ที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยทางชีวภาพ 1,830,000 ตัว จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 19,000 ราย ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางพันธุกรรมสัตว์ และราคาที่เป็นธรรม ทั้งยังช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตด้านพันธุ์สัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความเหลื่อมล้ำ ทั่วถึง และเป็นธรรม เกษตรกรผู้สนใจขอสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/ สำนักงานปศุสัตว์ ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

                                                              ************************************************

  ข้อมูล/ข่าว : กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ์, เฉลิมชัย จันทศร สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

เรียบเรียง/เผยแพร่ : พิจารณา สามนจิตติ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม