นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  โดยกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 6 รางวัล ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาผลการตรวจประเมินรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2561

                        นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และสามารถให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ ซึ่งในปีนี้มีผลงานที่กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล สาขาบริการภาครัฐ 5 รางวัล คือ ประเภทมาตรฐานการบริการ ระดับดีเด่น ผลงาน เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ ok) ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ผลงาน ประชารัฐ สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงาน การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดสกลนคร (Sakon Nakhon Model) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ประเภทการบริการที่เป็นเลิส ระดับดีเด่น ผลงาน การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของกรมปศุสัตว์ ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ผลงาน ระบบจัดการสัตว์ปีกสู่มาตรฐานการส่งออกไทย ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 1 รางวัล คือ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ผลงาน โครงการยกระดับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรี ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งบุคคลที่มีบทบาทสำคัญร่วมกับกรมในการขับเคลื่อนโครงการฯ ได้รับรางวัลประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับดีเด่น ได้แก่ นายบรรเทิง นวมภักดี นอกจากนี้ยังมีผลงานของกรมปศุสัตว์ที่ได้รับรางวัลในนามจังหวัด 1 รางวัล คือ รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับชมเชย ผลงาน โครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร ของจังหวัดสกลนคร

                     อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยที่ทำให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเพราะกรมปศุสัตว์มีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนางาน เพื่อให้เกิดความสุข แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ บุคลากรทุกคน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ คือ สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพียงพอ และสามารถแข่งขันได้ ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นวัตกรรม ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อม นโยบายหรือโครงการที่จะดำเนินงานในอนาคต จะมีการขยายผลการปรับปรุงกระบวนงานต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และขยายไปยังหน่วยงานในต่างจังหวัด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้

*********************************************

ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์                                

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม