นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่ง หลักสูตร นักบริหารการปศุสัตว์ระดับสูงและระดับกลางของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวรายงาน ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ตึกวิจิตรพาหนะการ กรมปศุสัตว์               

                    นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่ง หลักสูตร นักบริหารการปศุสัตว์ระดับสูง และระดับกลางของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญของกรมปศุสัตว์ ให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น เกี่ยวกับงานด้านปศุสัตว์ในเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูง เกิดแนวคิดในด้านการวางแผน การบริหารที่กว้างขวาง และรอบคอบ สามารถพิจารณาปัญหา จากการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขด้วยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความพร้อมที่จะได้รับแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญของกรมปศุสัตว์ตามที่ Career Path กำหนด ปัจจุบันเป็นยุคการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “ Value – Based Economy ” หรือเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมรวมทั้งเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

                        “ ตามพระราชบัญญํติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่งได้วางหลักการ ให้ส่วนราชการสร้างความพร้อมให้แก่ทรัพยากรบุคคล ของระบบราชการ โดยการจัดเตรียมและพัฒนาผู้มีศักยภาพเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญ และมีการวางระบบการแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่ง โดยเฉพาะตำแหน่งประเภทอำนวยการและตำแหน่งประเภทบริหาร ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ รวมทั้งนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ได้กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และปศุสัตว์อำเภออาวุโส มุ่งหวังที่จะสร้างให้ผู้บริหารยุคใหม่ของกรม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานทางวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาการปศุสัตว์ค่อนข้างสูง สามารถพัฒนางานด้านปศุสัตว์ในเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความพร้อม ในการดำรงตำแหน่งสำคัญ สามารถเป็นผู้นำที่เก่งและดีในอนาคต กรมปศุสัตว์ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 4 รุ่น เป็นหลักสูตรนักบริหารการปศุสัตว์ระดับสูง 1 รุ่น และหลักสูตรนักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลาง 3 รุ่น รวมผู้ผ่านการอบรมกว่า 230 คน ” อธิบดีกล่าว

 

                                                                      *************************************

ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม