นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อเผชิญภัยแล้งในขณะนี้ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร มีมาตรการ 4 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยแล้งด้านปศุสัตว์

ด้านที่ 2 ด้านการเตรียมการก่อนเกิดภัย มีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านปศุสัตว์ ปี 2562 โดยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรเรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด การปลูกและการใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ทางเลือกที่มีให้ท้องถิ่นนั้น ๆ และด้านการสำรองเสบียงสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 32 แห่ง จำนวน 6,078.98 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 62) และการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล 55 แห่ง มีเสบียงสัตว์สำรอง หญ้าแห้ง 273 ตัน นอกจากนี้ ให้สำรองยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เขต คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าเขตละ 5 แสนบาท รวมเป็นเงิน 4.50 ล้านบาท

ด้าน 3 ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (ขณะเกิดภัย) มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับกรม ซึ่งมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นฝ่ายเลขา ระดับเขต มีปศุสัตว์เขตเป็นผู้อำนวยการ มีผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นฝ่ายเลขา และระดับจังหวัด มีปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ-ปศุสัตว์ เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ประสานการปฏิบัติงาน ประเมินความต้องการและความเสียหาย ที่สำคัญคือ จัดหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัย และประเมินผลกระทบเบื้องต้น

และด้านที่ 4 ด้านการฟื้นฟูและเยียวยา (หลังเกิดภัย) สำรวจและประเมินความเสียหาย พร้อมให้ความช่วยเหลือ (เป็นเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ) อย่างเร่งด่วนภายใน 30 วัน ตลอดจนการช่วยเหลือฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากเกษตรกรรายใดที่สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และต้องการขอรับการสนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ประจำเขต 1 – 9 ใกล้บ้านท่าน และศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้าน     ปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3315 หรือแอพพลิเคชั่น DLD 4.0

********************************

ข้อมูล/ข่าว : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทร : 02-653-4553 หรือ 02-653-4444 ต่อ 2273,3315 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.