เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเดือนมหามงคล โดยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จ.สงขลา รวมทั้งนายราชิต  สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

              นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมปศุสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเทิดพระเกียรติ ณ จังหวัดสงขลา โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

              รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 มีพื้นที่เป้าหมาย 2 อำเภอ คือ รัตภูมิ และ หาดใหญ่ จำนวน 6 ตำบล 70 หมู่บ้าน คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 1,066 ราย จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ 25,850 ตัว และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคร่วมปฏิบัติงาน และมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย อาทิ การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ การผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ การให้ความรู้ แนะนำการจัดการด้านอาหารสัตว์ การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การอบรมเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ อาทิ การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกโคเนื้อ โคนม เสวนา เรื่องโคนมอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของจังหวัดสงขลา สาธิตการทำอาหาร TMR คลินิกสัตว์ปีก คลินิกสุนัข เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลครั้งนี้ด้วย กรมปศุสัตว์ขอเชิญชวนเกษตรกร ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้ารับบริการฟรี และร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ โทร. 0 – 2653 – 4444 ต่อ 4191 หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

 

                                                          *********************************************

 

ข้อมูล : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์

ข่าว :  พิจารณา สามนจิตติ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์