แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

กรมปศุสัตว์จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 และกำหนดพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธาน มีนายขจรศักดิ์ สมบูรณ์  นายอำเภอชะอำ คณะกรรมการอำนวยการโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 กรมปศุสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ จึงกำหนดจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

ด้าน นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 กรกฎาคม 2562 มีพื้นที่เป้าหมาย 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชะอำ จำนวน 9 ตำบล จำนวน 63 หมู่บ้าน คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 1,200 ราย จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ 12,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 200 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้ คำแนะนำ เป็นต้น โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอชะอำ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ นายกเทศบาลตำบลนายาง นายกเทศบาลตำบลบางเก่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดเพชรบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นอย่างดี

*********************************

ข้อมูล : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ                   ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ