แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

มาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมัน)

bullet art

คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมปศุสัตว์ ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน กรมปศุสัตว์

bullet art คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1017/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและน้ำของหน่วยงานกรมปศุสัตว์
bullet art คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1018/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานและนำภายในของหน่วยงานกรมปศุสัตว์
bullet art คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1088/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานและน้ำของกรมปศุสัตว์
bullet art

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 290/2558 เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของกรมปศุสัตว์

bullet art

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2559

bullet art

ขอเชิญประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงาน กรมปศุสัตว์

bullet art สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงาน
bullet art ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและน้ำของหน่วยงาน และคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานและน้ำภายในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์