แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

                นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม  สร้างความเชื่อมั่นเนื้อสัตว์ปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน  ในวันพุธที่  11  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  10.00 น.  ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) จังหวัดราชบุรี  พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสินค้าปศุสัตว์ให้กับผู้บริโภคที่จับจ่ายซื้อของเซ่นไหว้ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้

                   นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวว่า จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนิน การนำร่องพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย  โดยได้ประสานขอความร่วมมือกับตลาดศรีเมืองเพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง  ซึ่งมีการดำเนินการตรวจสอบโดยใช้หลักเกณฑ์ว่า  เนื้อสัตว์จะต้องมาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์   สถานที่และผู้จำหน่ายจะต้องมีลักษณะเป็นไปตามหลักสุขอนามัย  ตลอดจนมีการตรวจสอบสารตกค้างและเชื้อที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  ผลดำเนินการพบว่ามีสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ผ่านการรับรอง  6  ร้าน  ทำให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีสามารถใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวขยายผลไปยังสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ใน ตลาดสด   ตลาดนัดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี   กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการโครงการ “เขียงสะอาด” ในการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสดทั่วประเทศ นับได้ว่า จังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในผู้นำในการพัฒนาการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัยของประเทศ

                        รอธ.สรวิศ ฯ  กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับนโยบายของกรมปศุสัตว์ในการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัย ได้เริ่มต้นตั้งแต่ ปี 2542 เป็นต้นมาโดยเริ่มจากการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน  อาทิ  การออกระเบียบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์   ต่อมาในปี 2545  กระทรวงมหาดไทยได้โอนงานด้านโรงฆ่าสัตว์ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแล   กรมปศุสัตว์จึงเป็นผู้ดูแลด้านการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ได้มีความปลอดภัยจากเชื้อ หรือ สารตกค้าง  ประกอบกับในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการเกิดโรคสัตว์ติดคนที่สำคัญ  อาทิ  โรคไข้หวัดนกระบาดในประเทศไทย และการตรวจพบสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจในการที่จะบริโภคเนื้อสัตว์ในช่วงเวลาดังกล่าว  ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งระบบ จึงได้ดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ  ได้แก่ การรับรองฟาร์มมาตรฐาน  โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ และเข้าใจในระบบการผลิตที่ปลอดภัยมากขึ้น จนมีความเชื่อมั่นที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ    รวมทั้งเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     ซึ่งต้องพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  อาทิ  การผลิตที่ได้รับการรับรองการผลิตที่ดี GAP GMP  HACCP และการรับรองการผลิตตามมาตรฐานฮาลาล เพื่อเพิ่มโอกาสของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการปศุสัตว์ของอาเซียนสู่ตลาดโลก

                        “  ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ประชาชนจะมีการซื้อเนื้อสัตว์โดยเฉพาะ เนื้อไก่ และสุกร เป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มาจากแหล่งผลิตที่ปลอดภัย โดยการสังเกตเครื่องหมายรับรองต่างๆ ทำให้ผู้ผลิตมีกำลังใจที่จะผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และตลาดศรีเมืองได้ร่วมกันจัดงานสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคขึ้นในวันนี้ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายกรมปศุสัตว์ ที่จะพัฒนาผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ต่อไป ” รองอธิบดีฯสรวิศ กล่าว

                       

******************************

 

ข้อมูล  :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  กรมปศุสัตว์

ข่าว  : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ฯ