แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

18 - 24 October, 2020
19 October
 • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 10:30am  รอธ.สมชวน ประธานประชุมหารือการจัดสวัสดิภาพสัตว์และการทารุณกรรมสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm  รอธ.สุรเดช ประชุมคกก.ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ครั้งที่ 13/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm  รอธ.สมชวน ประธานประชุมผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์ ครั้งที่ 2/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
20 October
 • 09:00am  รอธ.สุรเดช ประธานการประชุมแผนปฏิบัติการ กองงานพระราชดำริและกิจการพิเศษ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.สมชวน ประธานประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจพิจารณาการขอใช้ที่ดินกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประธานประชุม คทง.ติดตามควบคุมผลผลิตราคาสุกรและผลิตภัณฑ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมปศุสัตว์) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
21 October
 • 08:30am  รอธ.สมชวน ตรวจติดตามงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
22 October
 • 08:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ปฏิบัติราชการลงพื้นที่ต่างจังหวัด by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ประธานประชุมโครงการโคบาลบูรพา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมย่อยเพื่อจัดทำแผน/โครงการ และงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการเขตพิเศษภาคตะวันออกในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2570 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm  รอธ.สมชวน ร่วมงานประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 03:00pm - 06:00pm  รอธ.สุรเดช เรียน นบส.2 (โครงการนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ