แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

          “คำพันธ์ฟาร์ม” ฟาร์มโคนม ที่มีเจ้าของเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ คือ คุณนพพล  พิมล ที่หันมาจับธุรกิจการเลี้ยงโคนม สืบทอดมาจากรุ่นพ่อ แต่เดิมเมื่อปี 2557 คำพันธ์ฟาร์ม มีแม่โครีดนม จำนวน 30 ตัว เลี้ยงด้วยการให้อาหารแบบแยกส่วน คือ อาหารข้นและเสริมด้วยอาหารหยาบ เป็นหญ้าหวานอิสราเอลและฟางหมักยูเรีย อาหารข้นจะให้ช่วงระหว่างการรีดนม ส่วนอาหารหยาบจะให้หลังรีดนม ซึ่งก็ถือว่าได้ผลผลิตน้ำนมโคเฉลี่ยถึง 12 กิโลกรัม/ตัว ค่า TS 12.25% และสามารถขายน้ำนมดิบได้ในราคา กิโลกรัมละ 18 บาท

          จากการเลี้ยงโคนมแบบการให้อาหารแยกส่วนและเสริมด้วยอาหารหยาบ ถือว่าผลผลิตจากน้ำนม สามารถทำให้คำพันธ์ฟาร์ม ได้กำไรอยู่พอควร แต่ในปี 2560 คุณนพพล ได้คิดหาวิธีในการบริหารจัดการฟาร์มให้โคนมผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพและมีปริมาณมากขึ้น เพื่อผู้บริโภคจะได้รับสารอาหารจากน้ำนมได้ครบถ้วน จึงคิดเปลี่ยนจากการให้อาหารแบบแยกส่วน มาให้อาหารหยาบ ประกอบไปด้วย ข้าวโพดพร้อมฝัก ที่นำมาหมัก โรยทับด้วยอาหารข้นที่มีโปรตีน 20%  โดยจะให้แม่โคกินอาหารในช่วงรีดนมจนเสร็จ  ด้วยความที่คุณนพพล มีนิสัยที่ชอบหาความรู้อยู่ตลอดเวลา จึงเข้ารับฟังคำแนะนำจาก ทีม FMMU ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ในการให้อาหารแบบ TMR คือ การนำอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม อีกทั้งยังนำข้าวโพดมาปลูกเพื่อนำมาหมักเอง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย หลังจากที่ทดลองให้อาหารตามคำแนะนำ ปรากฏว่า ผลผลิตน้ำนมมีปริมาณเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 14 กิโลกรัม/ตัว และ TS 12.8% โดยสามารถขายน้ำนมดิบได้ในราคา 18.50 บาท และสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลย ก็คือ แม่โคไม่มีปัญหาเรื่องเจ็บกีบและมีสุขภาพดีขึ้น

          ในปี 2561 คำพันธ์ฟาร์ม เป็นที่รู้จักในหมู่สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่ผลิตน้ำนมดิบส่งให้กับสหกรณ์โคนม วาริชภูมิ จำกัด เนื่องด้วยสมาชิกต่างพากันพูดคุยว่า คุณนพพล สามารถผลิตน้ำนมดิบเฉลี่ย 16.4 กิโลกรัม/ตัว ค่า TS 13.70% ขายน้ำนมดิบกิโลกรัมละ 19.58 บาท ถือเป็นการขายน้ำนมดิบที่ได้ราคาสูงเลยทีเดียวจากความสำเร็จในการผลิตน้ำนมดิบที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ จึงทำให้คุณนพพลนำน้ำนมดิบที่มีคุณภาพนี้ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากนมโคแท้ เช่น ไอศกรีมนมสด เต้าฮวยนมสด บิงซูและนมรสชาติต่างๆ ผู้บริโภคต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คำพันธ์ฟาร์ม ยังได้รับการสนับสนุนบ่อแก๊สขนาด 5 คิว จำนวน 1 บ่อ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ที่ต้องการจัดสร้างคำพันธ์ฟาร์ม ให้เป็นฟาร์มต้นแบบการใช้ไบโอแก๊ส โดย สามารถนำไบโอแก๊สที่ได้มาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มได้ เช่น ใช้ต้มน้ำนมดิบในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์  ใช้ต้มและลวกผ้าเช็ดเต้านม ใช้ในครัวเรือน และที่สำคัญที่สุดคือสามารถใช้แก๊สรวมกับน้ำมัน โดยการสูบน้ำจากบ่อล้นเพื่อมารดแปลงหญ้าและข้าวโพดที่ปลูกไว้ จำนวน 4 ไร่

          นอกจากนี้ในปี 2562 คำพันธ์ฟาร์ม ยังได้ลงทุนซื้อเครื่องผสมอาหาร ขนาด 2 ตัน มาใช้ในการผสมอาหาร เพื่อเลี้ยงโคนม โดยมีเจ้าหน้าที่จากทีม FMMU ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการคำนวณต้นทุนการผลิต ดังนี้ ต้นทุนการผลิตอาหาร TMR อยู่ที่กิโลกรัมละ 3.47 บาท ต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบอยู่ที่กิโลกรัมละ 10.20 บาท และต้นทุนรวมฟาร์มอยู่ที่ 4,590 บาท/วัน จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่จากทีม FMMU ได้คำนวนต้นทุนการผลิตออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อให้เห็น รายรับ - รายจ่าย ต่อวันในการเลี้ยงโคนมของฟาร์ม จากการซื้อเครื่องผสมอาหาร TMR คุณนพพล ยังได้วางแผนผลิตอาหาร TMR เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อ ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับฟาร์มและเกษตรกรในพื้นที่ได้นำอาหาร TMR ไปเลี้ยงโคนม โคเนื้อของตนเองให้มีสุขภาพดีอีกด้วย

          จะเห็นได้ว่า คำพันธ์ฟาร์ม เป็นฟาร์มเลี้ยงโคนมที่มีการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การใช้น้ำปุ๋ยจากบ่อไบโอแก๊สรดแปลงหญ้า เพื่อนำมาผลิตเป็นอาหาร TMR  การแปรรูปน้ำนมดิบสู่ผลิตภัณฑ์นมสดที่มีคุณภาพ สำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์นมโคแท้ 100% สามารถติดต่อได้ที่ คำพันธ์ฟาร์ม สกลนคร  หรือ โทร 084-7863034

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูล : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์                                     เรียบเรียง : น.ส.วรรณกร  ชัยรัตน์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ