2561 02 07a 002นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์” ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(9/2/61)