2561 08 14c 002/
วันนี้ (วันอังคารที่ 14  สิงหาคม 2561) นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สพส. ผอ.กยส.และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราชดำเนิน กรุงเทพฯ
กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ /กลุ่มเผยแพร่ สลก