2561 11 07a 002

 

 

 

 

 

 

 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เรื่อง โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เรื่อง โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(7/11/61)