2562 03 15 001
วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้แทนกอง/สำนัก สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการของกรมปศุสัตว์ และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการยกระดับคุณภาพให้บริการของกรมปศุสัตว์
Thailand 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงระดับโลก โครงสร้างประชากร ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม ความก้าวหน้าพัฒนาของเทคโนโลยี นวัตกรรม และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์สู่ 4.0 จึงต้องมีการพัฒนาและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีภาคบริการมากขึ้น และเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
การผลิตปศุสัตว์ยุค 4.0 มีกระบวนการออกแบบความคิด (Design Thinking Process) เริ่มจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มาสู่การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Empathy) การตั้งกรอบปัญหาเพื่อให้เข้าใจความต้องการอย่างแท้จริง (Define) การออกแบบความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์และความต้องการ (Ideate) การสร้างต้นแบบ สร้างสมมติฐานในการตอบโจทย์และความต้องการ (Prototype) และการทดสอบต้นแบบ (Test) เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพัฒนาต้นแบบรุ่นต่อไป ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่การขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์ 4.0 ตอบสนองระบบราชการ 4.0 เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

 ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก. / ข่าว มณฑิรา ชินอรุณชัย กรมปศุสัตว์