แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 04 22 001 
วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. 
    นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 1–9 ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและงาน/โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
    1. ความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการพระราชดำริ ที่นำสัตว์ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ในพื้นที่ต่างๆ 
    2. ความก้าวหน้าในการปฏิบัติการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดย ครม. มีมติเห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ มีการดำเนินการประกอบด้วย 1. โครงสร้างการบริหารจัดการและขับเคลื่อน การตั้งคณะกรรมการ มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลัด กษ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2. แผนการดำเนินงานประกอบด้วย 3 ระยะ 8 มาตรการ แบ่งเป็นระยะก่อนเกิดเหตุ ระยะเผชิญเหตุ และระยะหลังเผชิญเหตุ
    3. ความก้าวหน้าในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) จากการดำเนินงานอย่างเข้มงวดพบอุบัติการณ์เกิดโรคในสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่อง
    4. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณปี งบประมาณ 2562 มีการเบิกจ่าย 47.87% ก่อหนี้ 5.22% และคงเหลือ 46.91% 
    5. การบริหารจัดการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน และคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ 5 กลุ่ม คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และคณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ
    6. ตัวชี้วัดผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (อธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด) ได้แก่ จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Rabies) จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (สุกร) และเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ (การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่) 
    7. การถ่ายโอนศูนย์ฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 
    8. การปรับปรุงภารกิจ บทบาท หน้าที่ ของส่วน/กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
    9. ผลการดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพา
    10. ผลการดำเนินงานการจัดซื้อยางพาราปูพื้นคอกสัตว์ เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง) ได้มีการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
    ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย และให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมปศุสัตว์ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป 
     ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว มณฑิรา ชินอรุณชัย  สลก.