แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 09 13c 005

 

 

 

 

 

 

 

กรมปศุสัตว์กวาด 3 รางวัลเลิศรัฐ ปี 62 จาก ก.พ.ร. รางวัลแห่งเกียรติยศมอบให้กรมปศุสัตว์ ที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง

   วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.

   นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ์ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบรางวัลเลิศรัฐให้หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชนอย่างโดดเด่น

   นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2562 โดยปีนี้ กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 2. รางวัลบริหารภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ผลงาน “วิสาหกิจชุมชนแพะบางบัวทอง ผู้เปลี่ยนสิ่งที่สังคมรังเกียจสู่ผลิตภัณฑ์ Hi-end” และ 3. รางวัลบริหารภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงาน “ระบบการตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์ ผ่านด่านกักกันสัตว์ (e-Movement Smart Kiosk)”

   ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศมอบให้กรมปศุสัตว์ ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกคน ที่ได้ดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศด้านคุณภาพการบริหารจัดการแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง กรมปศุสัตว์รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจในการดำเนินงานเคียงข้างเกษตรกร พัฒนางานด้านปศุสัตว์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

   ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี