แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 01 08 006
     วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น.
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อเนื่องจากวันที่ 7 มค.) พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์มีแนวทางการจัดทำคำของบประมาณปี 2564 ภายในวงเงินเสนอขอ 9,000 ล้านบาท ดังนี้
1) ตามแนวทางการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ โคนม สุกร แพะ-แกะ และสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และไก่พื้นเมือง) โดยเน้นบูรณาการเชื่อมโยงทุกหน่วยงานตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ด้วย
2) การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม และการเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมปศุสัตว์
2.1 ด้านการผลิตและส่งเสริมปศุสัตว์ (กสส. กพก. สอส. สทป. สพพ. และ กผส.)
2.2 ด้านบริหาร (สลก. ศทส. กกจ. สกม. ตสน. กค. กพร. กผง. และ กวป.)
2.3 ด้านสุขภาพสัตว์ (สคบ. กสก. สสช. สทช. และ กสบ.)
2.4 ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส. สตส. อยส. และ กรป.)
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายต่างๆ ของชาติและรัฐบาล ข้อคิดเห็นของคณะกรรมาธิการฯ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความต้องการในพื้นที่ ปัญหา วัตถุประสงค์ ความจำเป็น สถานการณ์และแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน และข้อสังเกตของปีที่ผ่านมา โดยให้มีความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุด
     ณ ห้องประชุม พระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว กรมปศุสัตว์