แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 01 16b 005
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. 
     นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานการประชุมคณ ะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะที่ 4.2 ครั้งที่ 1/2563 (แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก) โดยมี ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่จากกองแผนงานและกองส่งเสริมและพัฒนากาปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก