แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

line 1838197180024

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเศกสรรค์สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา ความต้องการ พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช  วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนัง วิสาหกิจชุมชนโคขุนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลควนพัง ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ กลุ่มอนุรักษ์ ไก่ศรีวิชัย อำเภอจุฬาภรณ์ และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา จ.สงขลา

 ภาพ ธงชัย สาลี สลก