แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

00001
วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมประชุม
     สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
     1. ความก้าวหน้าในการปรับปรุงกฎหมายด้านปศุสัตว์ ตาม พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 โดยจัดทำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องตาม พรบ. รวม 84 ฉบับ (กฎกระทรวง 7 ฉบับ ประกาศกระทรวงเกษตรฯ 59 ฉบับ ประกาศกรมปศุสัตว์ 15 ฉบับ และระเบียบกรมปศุสัตว์ 3 ฉบับ) ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้แล้ว
    2. พิจารณานิยามหรือความหมายของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ ชนิดเนื้อสัตว์และกระดูกป่น ให้มีความเหมาะสม
    3. กำหนดปริมาณสารพิษจากเชื้อราชนิดอะฟลาทอกซิน ในข้าวโพดป่น ข้าวโพดเมล็ด และกากดีดีจีเอส ที่ปริมาณไม่มากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ถ้ามากกว่าถือว่าเป็นอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ
    4. ร่างประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรค ASF จากการนำเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากสุกรหรือมีส่วนผสมของสุกร หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสุกรที่มีความเสี่ยงต่อโรค ASF 
    5. ร่างประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
    6. การพิจารณาจัดทำค่าสูงสุดที่ตกค้าง MRL ของวัตถุอันตราย ชนิดไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ให้มีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการและผลกระทบให้ครบถ้วน
     ทั้งนี้ เพื่อให้มีการบริหารจัดการอาหารสัตว์ของประเทศไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องตามหลักสากล
     ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์