แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 03 11a 001
วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น.
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร สำนักกฏหมาย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
     สาระสำคัญหลัก เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมใน 3 ประเด็นหลักคือ 1. กำหนดการจัดส่งนมโรงเรียนให้ครบ 260 วันต่อปีการศึกษา (เดิมกำหนด 130 วันต่อภาคเรียน) 2. กำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการให้มีความชัดเจนมากขึ้น 3. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายโรงเรียน ให้มีความเหมาะสมโดยยึดตามปริมาณน้ำนมดิบของตนเองและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่เป็นหลัก
     ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน ผลิตน้ำนมที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน เด็กนักเรียนทุกคนได้ดื่มนม และผู้ประกอบการทุกคนในโครงการได้รับการจัดสรรสิทธิที่โปร่งใสและเป็นธรรม
     ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศรักษ์ กรมปศุสัตว์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก