แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

 03
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด​การประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมมอบนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดี 3 ท่าน นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล โดยมีผู้บริหารจากส่วนกลาง​ ผอ.กองแผนงาน​ ผอ.กองคลัง​ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่​ และเลขานุการกรม​ เข้าร่วม เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางในการขับเคลื่อนงานสำคัญ แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การขับเคลื่อนงานตามนโยบายและโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ และแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงการทำ Work shop แผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปถอดบทเรียนจากการประชุมสัมมนา ณ โรงแรมพีช ลากุน่า รีสอรืท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่