1) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูดำเชียงใหม่

2) การพัฒนาไข่ไก่อินทรีย์

3) การพัฒนานมคุณภาพสูงล้านนา

4) โคขุนดอกคำใต้

5) ไก่ประดู่หางดำ