1) หนังสืออนุมัติจัดประชุมสัมมนาฯ

2) หนังสืออนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

     - รุ่นที่ 1

     - รุ่นที่ 2

     - รุ่นที่ 3

        อนุมัติแก้ไขรายชื่อ

     - รุ่นที่ 4

3) โครงการ

4) กำหนดการ

5) ใบรับรองค่าใช้จ่าย

 

เอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากร

1) ใส่ใจพัฒนา สร้างความก้าวหน้าให้องค์กร

2) ตัวอย่างการคิดเชิงกลยุทธ์

3) เกมส์

 

นำเสนอผลงาน

   เขต 1      เขต 6

   เขต 2      เขต 7

   เขต 3      เขต 8

   เขต 4      เขต 9

   เขต 5