ฝ่ายบริหารทั่วไป
     1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร หนังสือราชการ งานด้านระเบียบ งานสารบรรณ
งานรับ-ส่ง และร่างโต้ตอบหนังสือของกรม

     2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้าน การเงิน การบัญชี งานพัสดุครภัณฑ์ การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเลขานุการกรม
     3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
กลุ่มประสานราชการ
     1. ประสานงานการจัดทำแผนงานงบประมาณและเร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

     2. วิเคราะห์จัดทำของบประมาณหน่วยงานภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ การกำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้สอดคล้องตามระบบ GFMIS การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากร การจัดหาและจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
สนับสนุนหน่วยงานภูมิภาค

     3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
2. วิเคราะห์ข้อมูล กลั่นกรองงานเอกสารหนังสือราชการ การประเมินสถานการณ์ เพื่อจัดทำข้อมูล รายงาน สถิติ
ติดตามเร่งรัดงานตามนโยบายเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา
หน่วยดูแลซ่อมและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์อาคาร ของกรมปศุสัตว์
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน สำรวจออกแบบจัดทำรายการประกอบแบบคำนวณ
โครงสร้างและประเมินราคางานก่อสร้างของกรมปศุสัตว์

2. ควบคุมงานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมมอาคาร สำนักงาน บ้านพัก โรงเรือน คอกสัตว์ของกรมปศุสัตว์
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 1.  ศึกษา วิจัย พัฒนา ด้านวิชาการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อ เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์
 2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ การผลิตสื่อต่างๆ ของกลุ่มและประสานงาน สนับสนุน
ให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย