วิสัยทัศน์

     เป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
"ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ประสานงานส่วนกลางและภูมิภาค"

พันธกิจ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณกลาง งานอาคารสถานที่ของกรมปศุสัตว์

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการกรม ของกรมปศุสัตว์

3. ประสานการจัดทำแผนงานและเร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

4. วางแผนจัดทำโครงการ สำรวจและออกแบบก่อสร้าง ดำเนินงานด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาด้านช่าง

5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของกรมปศุสัตว์

6. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการใดของกรมปศุสัตว์

7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๖ สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม

(๓) ประสานราชการกับสำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

(๔) วางแผน สำรวจ และออกแบบการก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง และบำรุงรักษา

(๕) ดำเนินงานอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย