flow 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.
ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร หนังสือราชการ งานด้านระเบียบ งานสารบรรณ งานรับ-ส่ง และร่างโต้ตอบหนังสือของกรม
2.
ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้าน การเงิน การบัญชี งานพัสดุครภัณฑ์ การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเลขานุการกรม
3.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.
ประสานงานการจัดทำแผนงานงบประมาณและเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
2.
วิเคราะห์จัดทำของบประมาณหน่วยงานภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ การกำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามระบบ GFMIS การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากร การจัดหาและจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสนับสนุนหน่วยงานภูมิภาค
3.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร
1.
ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
2.
วิเคราะห์ข้อมูล กลั่นกรองงานเอกสารหนังสือราชการ การประเมินสถานการณ์ เพื่อจัดทำข้อมูล รายงาน สถิติ ติดตามเร่งรัดงานตามนโยบายเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
3.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน สำรวจออกแบบจัดทำรายการประกอบแบบคำนวณโครงสร้างและประเมินราคางานก่อสร้างของกรมปศุสัตว์
2.
ควบคุมงานก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมมอาคาร สำนักงาน บ้านพัก โรงเรือน คอกสัตว์ของกรมปศุสัตว์
3.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 1.
 ศึกษา วิจัย พัฒนา ด้านวิชาการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อ เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์
 2.
 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ การผลิตสื่อต่างๆ ของกลุ่มและประสานงาน สนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3.
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย