2563 12 09 10

การดำรงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต

     1) ประกาศนโยบายในการป้องกันและต่อต้านทุจริตของกรมปศุสัตว์ประกาศนโยบายในการป้องกันและต่อต้านทุจริตของกรมปศุสัตว์

     2) คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     3) บคุลากรสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา ภายใต้หลักคุณธรรม

การทำความดี และการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา

    1) การทำความดี

    2) การรู้จักตนเองตามคำสอนของพระพุทธศาสนาหมายถึงอย่างไร

    3) ปฏิบัติธรรมคืออะไร

    4) หลักธรรมที่ทำให้มนุษยสัมพันธ์ยั่งยืน

    5) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    6) โครงการผู้มีคุณธรรมดีเด่น

    7) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา