กลุ่มประสานราชการ

ชื่อ : (ว่าง)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
                 หัวหน้ากลุ่มประสานราชการ
เบอร์ติดต่อภายใน : 1331

ชื่อ :  (ว่าง)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ติดต่อภายใน   : 1334

3

ชื่อ : นางสาวสุภาพร นันทะชัย
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อภายใน   : 1333

4

ชื่อ : นางสาวพรพรรณ ไกรฤกษ์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อภายใน   : 1334

5

ชื่อ : นางสาวชลธิชา บรรเทาทุกข์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อภายใน   : 1332

ชื่อ : นางจิดาภา  หนูเกตุ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อภายใน   : 1333

7

ชื่อ : นางสาวฐิติมา เชื้อผู้ดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อภายใน   : 1332

8

ชื่อ : นายวิฑูรย์  ศิริทรัพย์พกิจ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อภายใน   : 1332

9

ชื่อ : นางสาวลาวรรณ แก้วเอี่ยม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อภายใน   : 1317

10

ชื่อ : นายปรัชญานนท์ มูลคำกาเจริญ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อภายใน   : 1332

11

ชื่อ : นายสำราญ  จันทร์หนู
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อภายใน   : 1334

12

ชื่อ : นายวิทยา ใจหลัก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อภายใน   : 1334