11 01 61 01
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้แทนในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 1,2,6,7 และผู้แทนในสังกัดกองสารวัตรและกักกันเข้าร่วม เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินการที่โรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ทั่วประเทศ และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งตัวอย่างตรวจปัสสาวะเพื่อยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์รวมทั้งระบบการรายงานเบื้องต้นและการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ (Reporting system) ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ
ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.)
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 11 ม.ค. 61