แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 04 30b 019

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจาก นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางหลายสำนักสื่อ เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จำกัด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และ young smart farmer ด้านปศุสัตว์ อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา ซึ่งเป็นวันแรกของกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ Food Feed Farm ที่กรมปศุสัตว์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 เม.ย.2562 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายมานิตย์ โตล่ำ ปธ.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก จำกัด ให้การต้อนรับ และมีนายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายณรงค์ ม่วงไหมทอง หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จ.ลพบุรี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา นายธวัชชัย มากมี ปศุสัตว์อำเภอชัยบาดาล นายไมตรี กสิบุตร ปศุสัตว์อำเภอวังม่วง นายโอฬาร นวานุช ปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม และนายสราวุธ ประจวง ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเยี่ยมชม งานด้านการบริหารจัดการผลิตพืชอาหารสัตว์สำหรับโคนม (TMR) , โครงการโคนมทดแทน และ การลดต้นทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมอย่างครบวงจร ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถนำไปเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายอื่นได้ต่อไป สำหรับวันที่สองของกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เดินทางไปดูงานโรงงานแปรรูปสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ ศึกษาการดำเนินการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ.ฟาร์มโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา และ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างดี

 

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข /กลุ่มเผยแพร่ / สลก