แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2652 08 23a 007

 

 

 

 

 

 

 

" นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน "

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่” โดยมีนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีและตัวอย่างเกษตรที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน ถอดบทเรียนประสบการณ์และองค์ความรู้ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่จากตัวอย่างเกษตรกร การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านปศุสัตว์ต่อไป โดยผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัดและเขตจำนวน 95 คน ระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เยี่ยมชมผลงานสินค้าจากกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดถั่งเช่าเพชรบุรี และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารฮาลาลท่าแร้ง) ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ระดับดีเด่น)

ภาพ เอก เผยแพร่ฯ /ข่าว ณัฐพล (23/8/62)