แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 05 22b 002
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563 (ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563) ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยผู้แทนจากกองคลังและกองแผนงานเข้าร่วม โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม
 
ในส่วนชองกรมปศุสัตว์ รายงาน 2 ประเด็น ดังนี้
❇️ประเด็นที่ 1 : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 63  
✔️เบิกจ่ายแล้ว 55.71% (3,316.7145 ล้านบาท)  
▶️ก่อหนี้ผูกพัน 6.91% (411.2919 ล้านบาท)  
➡️เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน  62.62% (3,728.0064 ล้านบาท)  
⭕️คงเหลือ 37.38% (2,225.3047 ล้านบาท) 
 
โดยการเบิกจ่ายที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย เนื่องมาจากงบลงทุนที่เป็นครุภัณฑ์ จำนวน 133 รายการ ซึ่งจะลงนามในสัญญาทัน (29 พ.ค.) จำนวน 108 รายการ
 
ทั้งนี้ มีจำนวน 25 รายการที่คาดว่าเบิกจ่ายล่าช้ากว่ากำหนด โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
🔸​อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาการอุทธรณ์ : 13 รายการ
🔸อยู่ระหว่างสรุปผลจัดซื้อ (ลงนามในสัญญา 20 มิ.ย.) : 7 รายการ (อาคารสำนักงาน 1 รายการ / ครุภัณฑ์ 6 รายการ)
🔸ต้องดำเนินการจัดซื้อรอบ 2 : 4 รายการ
🔸ลงนามไม่ทัน : 1 รายการ (83.4 ล้านบาท)
 
❇️ประเด็นที่ 2 : การใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง (ประจำปีงบประมาณ 2563) จำนวน 2  โครงการ (901.4329  ล้านบาท)  ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย
2) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย
 
‼️โดยมติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ‼️ดังนี้
1. เร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด  
2. เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว และกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันการเบิกจ่ายในเดือน กันยายน 2563
3. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ พ.ศ. 2563 ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 (จัดส่งให้ สศก. ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 63)
 
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงาน รองอธิบดี / กลุ่มเผบแพร่ / สลก