แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 06 30c 001
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการส่งออกสุกรมีชีวิตจากไทยไปเวียดนาม พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กรป สพส กสก สสช ศวพ ที่เกี่ยวข้อง สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก และบริษัทขนส่งเพื่อการส่งออกที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 
 
โดยในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ประกอบการได้รับทราบเงื่อนไขการส่งออกสุกรขุนมีชีวิตจากไทยไปเวียดนาม ผลการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฟาร์มและบริษัทขนส่งเพื่อการส่งออก ซึ่งได้ส่งให้กรมสุขภาพสัตว์ ประเทศเวียดนาม เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ได้พิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติในการส่งออกและคาดการณ์จำนวนสุกรขุนมีชีวิตจากไทยไปเวียดนาม

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก

 
เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์