แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

DSC 9157

30 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 . นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2564 อาคารสำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งในปีนี้ มีข้าราชการของสำนักงานเลขานุกการกรมเกษียณอายุราชการ 6 ราย และลูกจ้างประจำ 1 ราย