แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 11 26b 001
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. 
     พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ในแปลงนาสาธิตอย่างตั้งพระราชหฤทัย สร้างความปลื้มปีติให้ผู้เฝ้ารับเสด็จฯ และประชาชนเป็นอย่างมาก แปลงนาสาธิตเป็นโครงการทำงานในพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ใน พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีแห่งนี้ กรมการข้าวได้จัดกิจกรรมปลูกข้าวในฤดูนาของแปลงนาสาธิต และยังมีการปลูกวัตถุดิบอื่นเพื่อสร้างระบบนิเวศวิศวกรรมบนคันนา สร้างที่อยู่ให้แมลงและวัชพืชตามธรรมชาติ เช่น ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง, ฟักทอง, แตงร้าน, ถั่วฟักยาว, น้ำเต้า ทำให้รวงข้าวสมบูรณ์ไร้แมลงรบกวนโดยปราศจากสารเคมี ส่วนผลผลิตที่ได้จะนำไปส่งมอบให้โครงการอาหารกลางวันตามโรงเรียนและแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
    ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทูลเกล้าถวายรายงานงานสนับสนุนโครงการเกษตรรวมใจ ดังนี้
     1. โครงการเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์เคี้ยวเอื้อง 3 กิจกรรม
     - กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก 
      กลุ่มสภาองค์กรชุมชนตำบลแก่งหางแมว กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี รับสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกจากเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ เพื่อแจกจ่ายสมาชิกเมื่อวันที่ 2 เดือนเมษายน 2561จำนวน 40 ตัว (พันธุ์ไก่พื้นเมือง 20 ตัว, เป็ด 20ตัว)
     ผลการดำเนินงาน ได้ผลผลิตลูกไก่เพิ่ม 100 ตัว ลูกเป็ดเพิ่ม 90 ตัว โดยวิธีการฟักไข่ธรรมชาติ
     ผลผลิตจากไข่เป็ด นำมาขยายพันธุ์ นำไปแปรรูปเป็นไข่เค็มและจำหน่ายเป็นเนื้อ
     ผลผลิตจากไก่ นำมาขยายพันธุ์ นำไปจำหน่ายเป็นไข่สดและจำหน่ายเป็นเนื้อ
    ผลิตลูกไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านศรีสุวรรณรับสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกจากเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ เพื่อแจกจ่ายสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมือง ดังนี้
      - วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 จำนวน 100 ตัว (ลูกไก่พื้นเมือง 100 ตัว)
     - วันที่ 11 มิถุนายน 2563 จำนวน 100 ตัว (ลูกไก่พื้นเมือง 100ตัว)
     - วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 100 ตัว (ลูกไก่พื้นเมือง 90ตัว, ลูกเป็ด 10ตัว)
     - วันที่ 9 กันยายน 2563 จำนวน 50 ตัว (ลูกเป็ด 50 ตัว)
     - ผลผลิตจากเป็ด นำมาขยายพันธุ์ นำไปจำหน่ายเป็นเนื้อ
     - ผลผลิตจากไก่ นำมาขยายพันธุ์ รับสัตว์ปีกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไส้อั่วไก่ จำหน่ายเป็นเนื้อ
     -ผลิตลูกเป็ดเทศพันธ์กบินทร์บุรี
     2. กิจกรรมการเลี้ยงกระบือ
กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัด นครนายกขอรับบริการตามโครงการธนาคารโค - กระบือ โรงเรียนทหารการสัตว์ เมื่อปี พ.ศ.2558 จำนวน 5 ตัวส่งคืนลูกกระบือตัวแรกแล้ว 5 ตัว ครบสัญญา 5 ปี (รอรับมอบกรรมสิทธิ์)
     3. กิจกรรมการเลี้ยงโคนม
     4. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์
     - กิจกรรมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในโครงการเกษตรรวมใจ
     - สนับสนุนหญ้าสด (หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง1ให้แก่เกษตรกร เพื่อนำไป 15 ตันขยายพันธุ์และช่วยผู้ประสบภัยสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน
      กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป
   ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก