-กระบวนการการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบ้านให้หน่วยงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์(แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒)

-กระบวนการการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบ้านให้หน่วยงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์