คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ (แก้ไขตามมิตคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)