แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Thursday 06 May 2021
  • 08:30am - 12:00am  อปส. ประธานประชุมคกก.ถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 01:00pm  รอธ.สุรเดช ประธานการประชุมอกก.กลั่นกรอง egg board ครั้งที่ 1/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมเร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่6/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ