แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

08 - 14 September, 2019
08 September
 • 09:00am  รอธ.อำพันธุ์ Kick off โครงการแพะ แกะล้านนา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
09 September
 • 08:30am  รอธ.สมชวน ประชุมหารือแก้ปัญหาสินค้าปศุสัตว์ฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  รอธ.สุรเดช เปิดประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกรม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  อธิบดี ประชุม Career path by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am  รอธ.อำพันธุ์ งานบิดาแห่งการผสมเทียม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
10 September
 • 08:30am  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือASF by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  รอธ.สมชวน ประชุมหารือแก้ปัญหาสินค้าปศุสัตว์ฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00pm  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมสัมมนายกระดับฟาร์มโคนม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
11 September
 • 08:30am  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือASF by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am  รอธ.สมชวน ประชุม คกก.มาตรฐานสินค้าเกษตร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am  รอธ.อำพันธุ์ ประชุม คกก.มาตรฐานสินค้าฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm  รอธ.อำพันธุ์ เปิดงาน otop by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
12 September
 • 09:00am  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุม คกก.นโยบายพัฒนาสุกร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.สมชวน ประชุม คกก.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
13 September
 • 08:30am  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือโรคASF by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  รอธ.สมชวน อบรมการใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  อธิบดี ประชุม คกก.เชื้อดื้อยา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
14 September
 • 08:30am  รอธ.สุรเดช ตรวจราชการ ร่วมโครงการสร้างความรับรู้ฯ แพะ แกะล้านนา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ