แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

07 - 13 February, 2021
08 February
 • 08:30am - 12:00am  อปส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.ประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมพิจารณาคัดเลือกขรก.ดีเด่น by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
09 February
 • 08:30am - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมผู้บริหารกรม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมผุ้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  อปส.ประธานประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am  รอธ.สมชวน ประชุมผุ้บริหารกรมครั้งที่ 2 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมผุ้บริหารกรมปศุสัตว์ครั้งที่ 2/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
10 February
 • 08:30am - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคัดเลือกผชช. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  อปส.ประธานประชุมคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am  รอธ.สุรเดช ประชุมคกก.คัดเลือกระดับเชี่ยวชาญ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.สมชวน ประชุมคัดเลือกผลงานระดับเชี่ยวชาญ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.บริหารสัตวแพทย์สมาคม ครั้งที่ 2/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 02:00pm  รอธ.สุรเดช ประชุมคกก.อำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
11 February
 • 08:30am - 12:00am  อปส. เข้าร่วมประชุม อกพ.กษ. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ประชุมประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล(หน.กลุ่มส่งเสริม) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm  รอธ.สมชวน ประชุมทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารระดับต้น by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm - 04:30pm  อปส. ประธานประชุมกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกอำนวยการต้น by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพรบ.วิชาชีพสัตวบาล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ