แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

27 June - 03 July, 2021
27 June
28 June
 • 08:30am  อปส.เตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมอนก.ด้านการรักษาตลาดการบริโภคโคเนื้อ กระบือ และผลิตภัณฑ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
29 June
 • 08:30am  อปส.เตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am  รอธ.สุรเดช ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.เงินทุนฯ 5/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.บริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรครั้งที่ 5/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ หารือ อปส. เรื่อง road map AHS by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
30 June
 • 08:30am - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคัดเลือกและประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง ระดับอาวุโส by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
01 July
 • 08:30am - 04:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ อบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ(นบส.2) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมคกธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
02 July