แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

ข้อมูล/สถิติ

  • ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์/จำนวนสัตว์
  • ข้อมูลการนำเข้าส่งออก
  • ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์
  • ข้อมูลนำเข้าอาหารสัตว์