แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

              การผลิตท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  สิ่งสำคัญที่จะทำให้ได้ผลผลิตดีหลังการปลูกอีกกระบวนการหนึ่ง คือ ขั้นตอนการให้น้ำ 

               หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  เป็นพืชที่ต้องการน้ำมากเพื่อไปช่วยการเจริญเติบโต  จึงต้องคิดหาวิธีการให้น้ำที่ช่วยลดเวลาและประหยัดน้ำ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรีจึงได้นำเครื่องจักรกลการเกษตร คือ รถไถนาเดินตามติดไถหัวหมูมาช่วยทำการชักร่องในแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  เพื่อจะปล่อยน้ำแบบปล่อยในร่อง ได้อย่างทั่วถึง  วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทั่วถึงในการให้น้ำ  เพื่อใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด  เพื่อนำอุปกรณ์การเกษตรที่มีอยู่มาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

                        โดยมีอุปกรณ์และวิธีดำเนินการ  คือ  ใช้รถไถเดินตามพร้อมติดไถหัวหมูแล้วชักร่องในแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  ที่มีระยะปลูกระหว่างแถวอย่างน้อย  1.20  เมตร  โดยนำไถหัวหมูติดรถไถนาเดินตามให้ตรงล้อรถด้านซ้าย  ทำการชักร่องโดยบังคับให้ล้อรถด้านซ้ายเดินเบียดชิดกอหญ้า     เนเปียร์ปากช่อง 1  ซึ่งใช้เวลาชักร่องประมาณ 40 นาที/ไร่  อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันประมาณ 1 ลิตร/ไร่  และใช้เวลาให้น้ำหลังการชักร่องประมาณ 1 ชั่วโมง/ไร่ 

                        โดยมี ข้อดีคือสามารถทำการชักร่องได้ทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต  โดยไม่เหยียบย่ำต้นหญ้าถ้าน้ำเอ่อล้นร่องก็จะล้นไปฝั่งทางกอหญ้า  เพราะอีกฝั่งมีคันดินจากการชักร่องกั้นอยู่  แต่มีข้อด้อยคือต้องใช้กำลังมากในการบังคับรถไปในทิศทางที่ต้องการ และพื้นที่แข็งชักไม่ค่อยลง  ข้อเสนอแนะ  เนื่องจากหน้าแล้งดินมีความชื้นไม่เท่ากันการปรับความลึกของไถก็ควรปรับตามสภาพดิน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี  โทร.  0 – 3259 - 4052

 

*******************************************************

 

ข้อมูล : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์

เรียบเรียง : พิจารณา  สามนจิตติ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม