แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

          กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสําคัญ และกํากับดูแล ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาโดยตลอด โดยได้ริเริ่มให้บริการทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

          ในหลายปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น กรมปศุสัตว์จึงได้พัฒนาระบบบริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่กําหนดให้ภาครัฐ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2554 ทำให้สามารถลดขั้นตอน ระยะเวลา การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และเป็นการบริการในรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) โดยอาศัยเทคโนโลยีทางดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการดําเนินงาน เพื่อก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์”

          กรมปศุสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระยะที่ 3 ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของระบบบริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และรัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริการออกใบอนุญาต ผลิต นําเข้า ขาย รวมถึงการแจ้งนําเข้า ส่งออก ตลอดจนการขึ้นทะเบียน และออกใบรับรองต่างๆ ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ โดยเพิ่มระบบการปฏิบัติการ ดังนี้

          1) ระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ (Automation Service)

          2) ระบบการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (e-Signature) ใน PC และ smart phone

          3) ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic license) สําหรับการบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

          ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานระบบ 36,325 ราย โดยใช้งานเฉลี่ยประมาณเดือนละ 90,000 คําขอ โดยจํานวนผู้ใช้งานเฉลี่ยวันละ 1,000 ราย ซึ่งระยะเวลาที่ให้การอนุมัติ หลังจากรับคําขอที่ถูกต้องครบถ้วน เฉลี่ย 3 วันทําการ เมื่อระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จะสามารถอนุมัติได้ภายในวันทําการ โดยผู้ประกอบการสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

ข้อมูล : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

เรียบเรียงโดย : นางสาวสลิลรัตน์ ชูโชติ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ